close

صنایع آرایش و بهداشتی

logo
صنایع آرایش و بهداشتی

پراکندگی همگن پیگمنت ها و تولید نانولیپوزوم از کاربرد های فناوری نانوکاویتاسیون در صنایع آرایشی بهداشتی می باشد. در بخش تحقیق توسعه شرکت PNF علاوه بر فرآیند های فوق، درخصوص کاهش میزان مصرف امولسیفایر در ایجاد امولسیون های پایدار بهداشتی بررسی صورت می گیرد.