close

آب میوه

logo
آب میوه

 

بخش تحقیق و توسعه:

1-   پاستوریزاسیون غیر حرارتی آب میوه ها:

فناوری نانو کاویتاسیون برای پاستوریزاسیون غیر حرارتی آب میوه ها مورد بررسی قرار گرفته است. پاستوریزاسیون آب گوجه فرنگی در فضای تحت کنترل اتاق تمیز ایجاد شده در بخش تولیدی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که در فاز مطالعاتی نتایج مثبتی از تست میکروبیولوژیکی و همچنین خواص فیزیکو شیمیایی و ارزش غذایی این آبمیوه حاصل شد. همچنین بررسی کارایی فناوری نانوکویتاسیون برای پاستوریزاسیون غیر حرارتی عرقیجات گیاهی از گام های بعدی در زمینه پاستوریزاسیون سرد خواهد بود.

روش پاستوریزاسیون سرد و هموژنیزاسیون همزمان، با استفاده از تکنولوژی نانوکویتاسیون روشی نوین در جهان محسوب می شود که بهیود کیفیت ارزش غذایی مواد غذایی و کاهش هزینه انرژی مصرفی از مزایای بارز آن به شمار می آید. شرکت PNF برای اولین بار در کشور دسترسی به این فناوری را در مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی برای مصرف کنندگان عرضه می نماید.