close

EO-CaviZone

logo
EO-CaviZone

 

ر این تکنولوژی سیستم اکسیداسیون پیشرفته CaviZone با استفاده از اکسیداسیون الکتروشیمیایی ارتقا بخشیده شد که برای پساب های سمی و خطرناک با COD بالا کاربرد دارد. در این روش جنس الکترودهای سیستم الکتروشیمیایی از مخلوط اکسیدهای فلزی می باشد که دچار خوردگی نمی­شوند و تنها یون هیدروکسید آزاد می­کنند.