انفجار الکتریکی سیم در مایع

در توليد نانوكلوئيد فلزی با استفاده از ...