تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب آشامیدنی

Ø     حذف فلزات سنگین از آب بر اثر ...
نیترات زدایی:نیترات یکی از مهمترین ...
  با توجه به ظرفیت و غلظت بالای آرسنیک ...