تصفیه پساب

این تکنیک با استفاده از ترکیب تکنولوژی ...
در راستای ارتقا موارد کاربردی سیستم ...
در این تکنولوژی سیستم اکسیداسیون ...
شرکت پیام آوران نانو فن­آوری فردانگر ...