EC-CaviZone

EC-CaviZone

این تکنیک با استفاده از ترکیب تکنولوژی های CaviZone و انعقاد الکتریکی ( Electro Coagulation) برای تصفیه پساب های COD بالا کاربرد به سزایی دارد. در این تکنیک، تکنولوژی CaviZone بازدهی فرایند انعقاد الکتریکی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و موجب کاهش چشمگیری در میزان مصرف مواد میگردد. همچنین هزینه های عملیاتی به شدت کاهش می یابد.

استفاده از تکنولوژی EC-CaviZone در تصفیه ضایعات صنایع مختلف از جمله صنایع پلیمری سودمند است.