نانو کلویید فلزی

 • نانو سوسپانسیون آلومینیوم

  نانو سوسپانسیون آلومینیوم

  نانو سوسپانسیون آلومینیوماین محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم آلومینیوم در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید ...
 • نانو سوسپانسیون آهن

  نانو سوسپانسیون آهن

  نانو سوسپانسیون آهناین محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم آهن در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. این روش ...
 • نانو سوسپانسیون مس و اکسید مس

  نانو سوسپانسیون مس و اکسید مس

  نانو سوسپانسیون مس و اکسید مساین محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم مس در محیط مایع (آب، روغن و ....) تولید می­شود. ...
 • نانو کلویید طلا

  نانو کلویید طلا

  نانو کلویید طلااین محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم طلا در محیط مایع (آب، روغن و ...) تولید می­شود. این روش در ...
 • نانو کلویید نقره

  نانو کلویید نقره

  نانو کلویید نقرهاین محصول با تکنولوژی انفجار الکتریکی سیم نقره در محیط مایع (آب، روغن و ...) تولید می­شود. این روش در ...